Nájemní smlouva na byt: co by měla obsahovat?

Pronájem bytu je jednou z možností, jak investovat do nemovitosti. Majitelé takových nemovitostí si často nejsou jistí, jak chránit své zájmy, aby byl pronájem bezpečný a přinášel očekávané výhody. Pojďme se tedy podívat, jak by taková smlouva měla vypadat.

Nájemní smlouva
Předpisy jasně říkají, že smlouva musí mít písemnou formu, tak aby se k dokumentu dalo přihlížet. Musí také obsahovat konkrétní body, které v nájemní smlouvě nesmějí chybět. Jsou to:
 

Prohlášení smluvních stran – v nájemní smlouvě nikdy nesmí chybět jméno či jiná specifikace pronajímatele a nájemce. Pokud osoby, se kterými smlouvu uzavíráte neznáte, měli byste si informace dobře ověřit. Jejich součástí by mělo být i trvalé bydliště obou zúčastněných stran, ideálně i jejich rodné číslo a číslo občanského průkazu. 

Předmět nájmu – vyžaduje se vždy přesná adresa, plocha, počet pokojů a číslo katastru nemovitost. Dokument musí obsahovat informace o právech pronajímatele k uvedeným prostorám. Další otázkou je určení účelu použití. Ve většině případů se jedná o bytové účely, pokud se však strany dohodly na jiném ustanovení, musí být součástí smlouvy.

Platba a způsob úhrady nájemného – i jednoduchá smlouva musí obsahovat podrobné údaje o platbě. Klíčové je uvést datum platby nájemného (např. do 10. dne každého měsíce) a uvést, zda platba probíhá předem. Dalším důležitým údajem je uvést domluvený způsob platby. Obvykle se jedná o bankovní převod. V takovém případě by mělo být na dokladu uvedeno číslo účtu a jméno a příjmení majitele účtu. Totéž platí pro doplatky, tj. zálohy na energie apod. Má-li být způsob platby obdobný, musí být i takové ustanovení součástí smlouvy.

Nájemní smlouva by měla obsahovat údaje o vratné kauci, o její výši a za jakým účelem se shromažďuje. Nejčastějším důvodem je zajištění neuhrazených finančních závazků nebo krytí ztrát vzniklých zničením bytu v souvislosti s jeho užíváním nájemcem. Další otázkou je ustanovení o způsobu převodu kauce. Mnoho pronajímatelů dává přednost převodu na účet, ale nejsou neobvyklé i platby v hotovosti. V tomto případě by měla být uvedena informace, jakým způsobem bude potvrzeno převzetí kauce.

Doba pronájmu – další nezbytným údajem, který je nutné vyjasnit, je přesné datum začátku nájmu a doba na kterou se nájem sjednává. Může to být na předem stanovené období, ale také i na dobu neurčitou. Začátek výpovědní lhůty je obvykle stanoven na první den kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď druhé straně doručena. 

Práva a povinnosti obou stran – poslední důležitou a z právního hlediska také mnohdy nejsložitější částí jsou práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka. Často záleží pouze na tom, na čem se obě strany dohodnou. Při podepisování nájemní smlouvy se tedy vždy seznamte se stavem bytu či domu a jeho vybavením. Ke smlouvě můžete přiložit i fotodokumentaci, přesný výčet pronajímaného příslušenství, stav měřidel i počet předávaných klíčů.

Závěrečná ustanovení – posledním bodem, který v nájemní smlouvě nesmí chybět, je podpis a datum, kdy smlouva nabývá platnosti.

Co když chcete pronajmout byt cizincům? V tomto případě může být smlouva o nájmu bytu pro cizince sepsána např. v angličtině. Při přípravě takové smlouvy je důležitá přesná identifikace budoucího nájemce, údaje by proto měly být zadány z pasu nebo pobytové karty. Při stanovení doby pronájmu je nezbytné vzít také do úvahu datum skončení platnosti víza. Je dobré uvést, že smlouva podléhá českému právu a české jurisdikci. Ostatní záležitosti související se smlouvou jsou stejné jako v případě, kdy je pronajímatelem český občan.


Máte nemovitost k pronájmu, ale nemáte čas na formality spojené s inzeraty, odpovídání na dotazy nebo na schůzky s potenciálními nájemníky? Nevíte, jak připravit nájemní smlouvu a chcete, aby vám pomohl spolehlivý partner? Využijte našich služeb.
Připravíme pro vás nájemní smlouvu na míru, kterou uzavřete přímo s námi. Veškeré starosti a rizika tak od okamžiku podpisu bereme na sebe.

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. 👇

 
*
*
*
*
email: fname: fullname: lname: